Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Definities:

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3. Dag: kalenderdag;

4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

7. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

9. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

1.1 Algemeen

Bedrijfsgegevens:

Correnspondentie-adres:

Pure Beauty Overdinkel
Hoofdstraat 65
7586BL Overdinkel

Telefoonnummer: 06-13978472

E-mail: info@purebeautyoverdinkel.nl

KvK: 55913555

Btw: NL209688099B01

Bank: NL69 RBRB 0918 7778 44

Op alle foto’s en ontwerpen in deze webshop zit een auteursrecht van Pure Beauty Overdinkel (mits anders vermeld staat). Dit auteursrecht mag niet geschonden worden. Ook mogen er geen afbeeldingen/producten worden overgenomen zonder toestemming hiervan.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen villa8.nl en de consument, Tenzij Pure Beauty Overdinkel uitdrukkelijk schriftelijk akkoord is gegaan met andere voorwaarden. Aan eventueel overeengekomen uitzonderingen kunnen geen rechten voor toekomstige transacties ontleend worden.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

Het accepteren van een aanbieding en/of het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

In deze algemene voorwaarden zijn de meest voorkomende situaties beschreven. Indien zich een situatie tussen Pure Beauty Overdinkel en de koper voordoet die niet niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

1.2 Prijzen en aanbiedingen

Alle prijzen op onze website zijn inclusief 9% of 21% BTW en exclusief verzendkosten.

Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen, is Pure Beauty Overdinkel bevoegd de prijzen, aanbiedingen en andere voorwaarden te wijzigen. Kopers kunnen geen rechten ontlenen aan prijzen en aanbiedingen uit het (recente) verleden.

Pure Beauty Overdinkel kan niet aan prijzen of aanbiedingen gehouden worden als de koper redelijkerwijs had kunnen begrijpen dat de prijs of aanbieding, ofwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

1.3 Verzendkosten

De verzendkosten die bij verzendingen binnen Nederland bij iedere bestelling in rekening worden gebracht bedragen € 3,45 voor brievenbusverzending en € 6,95 voor pakketpost. De verzendkosten worden automatisch berekend. Bezorging in Overdinkel is gratis.

1.4 Leveringen

Pure Beauty Overdinkel streeft er naar om alle bestellingen binnen 1-3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Als artikelen een langere levertijd hebben of (tijdelijk) niet geleverd kunnen worden zal u binnen 3 werkdagen via e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden.

Pure Beauty Overdinkel is niet aansprakelijk voor vertragingen die worden veroorzaakt door post en pakketbezorgers. Ook is Pure Beauty Overdinkel niet aansprakelijk voor welke schade dan ook als gevolg van het overschrijden van de aangekondigde levertermijnen. Pure Beauty Overdinkel betracht de grootste zorgvuldigheid bij het in ontvangst nemen van bestellingen en het verzenden van bestelde artikelen. Desondanks kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. U dient dit binnen 7 dagen na ontvangst van de artikelen te melden. De levering zal dan op kosten van Pure Beauty Overdinkel worden aangevuld of opnieuw worden gedaan.

1.5 Betalingsmogelijkheden

De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment dat u het aanbod aanvaardt en u voldoet aan de daarbij gestelde voorwaarden. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet per e-mail is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden. Het verschuldigde bedrag kan betaald worden via iDeal. Pure Beauty Overdinkel accepteert iDeal betalingen van Nederlandse banken. U kunt het verschuldigde bedrag ook overmaken aan Pure Beauty Overdinkel op IBAN: NL69 RBRB 0918 7778 44. Na ontvangst van het bedrag, worden de artikelen aan u geleverd binnen de aangegeven levertijden.

1.6 Retourneren

Pure Beauty Overdinkel doet er alles aan om een perfect product te leveren. Wij raden aan de geleverde artikelen onmiddelijk na ontvangst te inspecteren. Mochten de bestelde artikelen niet aan uw verwachtingen voldoen, dan dient u ons hier uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst per e-mail van op de hoogte te stellen. Pure Beauty Overdinkel zal dan proberen eventuele problemen of klachten altijd in overleg met koper en op de best mogelijke manier op te lossen. Indien er binnen 14 dagen door Pure Beauty Overdinkel geen schriftelijke bezwaren zijn ontvangen, gaat Pure Beauty Overdinkel er van uit volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

Koper heeft het recht de door Pure Beauty Overdinkel geleverde artikelen binnen 7 dagen na ontvangst te retourneren. Tijdens de zichttermijn van 7 dagen dient koper zorgvuldig om te gaan met de artikelen en de verpakking. De koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden.

De artikelen kunnen binnen het zichttermijn worden geretourneerd in de originele verpakking. Koper is zelf verantwoordelijk voor betaling van de gerelateerde verzendkosten. Indien de artikelen ongebruikt en onbeschadigd zijn en tijdig en correct zijn geretourneerd, voldoet Pure Beauty Overdinkel de betaalde prijs exclusief de verzendkosten, uiterlijk binnen 14 dagen na retourontvangst van de artikelen. Onder ongebruikt en onbeschadigd worden in dit verband ook schade door de geur van sigarettenrook, parfum of andere duidelijk aanwezige geuren verstaan.

Wanneer de door Pure Beauty Overdinkel afgeleverde artikelen niet binnen 14 dagen na het melden van de retour worden teruggezonden, geldt de koop als geaccepteerd.

1.7 Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Pure Beauty Overdinkel, de werknemers en de producten van Pure Beauty Overdinkel, voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, wordt uitgesloten. Pure Beauty Overdinkel is evenmin aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt. Pure Beauty Overdinkel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van Pure Beauty Overdinkel. De aansprakelijkheid van Pure Beauty Overdinkel is steeds beperkt tot maximaal het bedrag van de aankoopprijs van het desbetreffende artikel.

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Pure Beauty Overdinkel, dan wel tussen Pure Beauty Overdinkel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Pure Beauty Overdinkel, is Pure Beauty Overdinkel niet aansprakelijk, tenzij er sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Pure Beauty Overdinkel.

1.7 Overmacht

Pure Beauty Overdinkel is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens een koper, als zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop soecialairmail.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Pure Beauty Overdinkel niet in staat is zijn verplichtingen na te komen Pure Beauty Overdinkel heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

Als de periode waarin de overmacht zich voordoet langer is dan twee maanden, heeft zowel u als Pure Beauty Overdinkel het recht de overeenkomst zonder enige verplichting tot het betalen van schadevergoeding, de koop te ontbinden.

1.8 Privacy

Pure Beauty Overdinkel respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor de afhandeling van de bestelling.

Naast het uitvoeren van de bestellingen zullen de gegevens, uitsluitend na uw toestemming, worden gebruikt voor het realiseren van marketingdoeleinden en het onderhouden van de klant relatie met u.

De gegevens worden nimmer aan derden ter beschikking gesteld, tenzij die deze partij betrokken is bij het vervaardigen of uitvoeren van uw bestelling.

Pure Beauty Overdinkel maakt gebruik van cookies. Deze cookies kunt u aan het begin van uw bezoek bovenaan de website accepteren. Pure Beauty Overdinkel maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Specialairmail.nl maakt gebruikt van de volgende cookiesdoeleinden: tracking cookies en social media cookies. Meer informatie over cookies vindt u in ons cookie statement.

1.9 Klachtenregeling

1.     De ondernemer beschikt over een voldoende bekendgemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2.     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 2 maanden volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3.     Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4.     Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5.     Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. 

6.     Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7.     Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.”

1.10 Cookie statement

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij jou herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan je verwijderen via de instellingen van jouw browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Gebruik van tracking cookies

Met jouw toestemming plaatsen wij een cookie op jouw apparatuur, welke kan worden opgevraagd zodra je een website uit ons netwerk bezoekt. Hierdoor kunnen wij te weten komen dat je naast onze website ook op de betreffende andere website(s) uit ons netwerk bent geweest. Het daardoor opgebouwde profiel is niet gekoppeld aan jouw naam, adres, e-mailadres en dergelijke, maar dient alleen om advertenties af te stemmen op jouw profiel, zodat deze zo veel mogelijk relevant voor je zijn.

Gebruik van social media cookies

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Recht op inzage en correctie of verwijdering van jouw gegevens

Je hebt het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van jouw gegevens. U kunt hier voor mailen naar info@purebeautyoverdinkel.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om je adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dien je een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. Je kunt deze terug vinden in de instellingen van je browser.”

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Meer informatie over cookies?

Op de volgende websites kan je meer informatie over cookies vinden:

Cookierecht.nl

Consumentenbond: “Wat zijn cookies?”

Consumentenbond: “Waarvoor dienen cookies?”

Consumentenbond: “Cookies verwijderen”

Consumentenbond: “Cookies uitschakelen”

Your Online Choices: “A guide to online behavioural advertising”

1.9 Toepasselijk recht

Op de overeenkomst en deze algemene voorwaarden is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.